Shiga

Nagahama-city:Nagahama junior judo club

Kyoto

Yawata-city : Yawata judo club(FBページ,WEB)

Osaka

Osaka-city :Minato Juyukai (WEB)

Osaka-city :Nanbu judo club (FBページ)

Hirakata-city:Social Welfare Coporation Warashibekai judo club (FBページ, WEB

Sakai-city :child welfare institution “Mirai kids juku” judo class(WEB

Wakayama

Yura-town: Yura junior judo club (FBページ

Hyogo

Itami-city :Doyo judo club(FBページ, WEB
Sanda-city :Doyo judo club (FBページ, WEB

Awaji-island :Sokai junior high school and high school juco club(WEB)